DE DRIE GRATIËN – 001

001 - Botticelli_Uffizi_Primavera_1477_1480

Wellicht de allerberoemdste van alle uitbeeldingen van de Drie Gratiën: het schilderij van Alessandro Filipepi, beter bekend als Sandro Botticelli (Florence, rond 1445 – Florence, 17 mei 1510), de vermaarde kunstschilder uit de Italiaanse renaissance. Rond 1477 schilderde hij La Primavera (De Lente) in zijn typische, heldere stijl met scherpe contouren en sierlijke vormen, een voorbeeld van profane/wereldlijke kunst. Het schilderij hangt in zaal 10 van het museum Uffizi in Florence. Het is 203 × 314 cm groot. Het schilderij is vrijwel zeker besteld als bruidsgeschenk voor een neef van Lorenzo de Medici ‘Il Magnifico’ en heeft vervolgens in de slaapkamer van het bruidspaar gehangen. Daarna is het honderden jaren in vergetelheid geraakt, om pas halverwege de 19de eeuw door het grote publiek te worden ontdekt.

Het schilderij is het eerste werk uit de Renaissance waarin heidense goden bijna levensgroot te zien zijn, wat voordien voorbehouden was aan religieuze onderwerpen. Het schilderij blijft tot de verbeelding spreken, vooral omdat niet helemaal duidelijk is wat de schilder ermee bedoelde. De voorstelling is niet gebaseerd op een traditie en interpretatie levert bijgevolg nogal wat problemen op. Om te beginnen is het tafereel niet verhalend, of regelrecht aan een mythe ontleend: het is een kunstig arrangement van apart en groepsgewijs staande figuren, dat bedoeld is als een allegorie op het begin van de lente en toont negen figuren, onder wie de godin Venus, haar zoontje, Eros, en de lentegodin Flora. Verder speelt zich aan de rechterkant mogelijk seksueel geweld af en staat de figuur links (Mercurius) mogelijk voor homoseksualiteit. Immers: hij plukt vruchten (die lust symboliseren), maar keert zich af van de vrouwen rechts van hem. Mercurius is herkenbaar aan zijn gevleugelde schoenen en aan de staf met twee slangen in zijn opgeheven arm (caduceus). Hij zou de twee vechtende slangen hebben gescheiden, waardoor het het symbool van de vrede werd. Op dit schilderij verjaagt hij enkele wolken. De vrouwen, waarvan er één (met verlangen?) naar Mercurius kijkt, zijn sinds de Romeinse tijd de eerste vrouwen die sensueel worden afgebeeld, hetgeen ervoor zorgt dat het schilderij als een keerpunt in de kunstgeschiedenis wordt gezien. Zeer opmerkelijk aan het schilderij zijn de bloemen: er zijn meer dan vijfhonderd verschillende soorten afgebeeld, vaak tot in het kleinste detail. Deze bloemen bloeien overigens niet allemaal in de lente; wat dat betreft heeft Botticelli enige artistieke vrijheid genomen.

De schilder en theoreticus Giorgio Vasari omschrijft de Primavera eenvoudig weg als ‘Venus die door De drie gratiën met bloemen wordt getooid; aanduiding van de lente’. Hierop doorgaand vertonen wetenschappers de neiging om verschillende wegen in te slaan – een aanwijzing dat de renaissancistische bedenker van allegorieën tot op zekere hoogte geslaagd zijn in de kunst van het verhullen van betekenissen.

Bewaren

DE DRIE GRATIËN – INLEIDING

De Chariten (Grieks: Charites), Gratiën (Latijn: Gratiae) ofwel de Trits der Bevalligheden ofwel de Drie Gratiën waren drie zusters uit de Griekse en Romeinse mythologie. Volgens de Griekse mythologie waren zij de dochters van Zeus, de oppergod die regeerde vanaf de berg Olympus, en Eurynome maar in sommige verhalen zijn ze ook het nageslacht van Dionysos en Aphrodite (Venus), of van Helios en de naiade Aegle. Volgens de Romeinse mythologie waren zij de dochters van Bacchus en Venus. Misschien is de legende ooit begonnen met één Charite. Later is er een tweede bij gekomen en hierna een derde. De Chariten zijn Aglaia (die staat voor schoonheid en glans), Euphrosyne (symbool voor vreugde) en Thalia (of Cleta), zij het (op)bloeiend geluk vertegenwoordigd. Soms wordt Peitho (volgens de Romeinen Suada) als vierde Charite genoemd, maar in het algemeen wordt vastgehouden aan Drie Gratiën, die gezamenlijk staan voor vruchtbaarheid, creativiteit en charme.

De Gratiën werden vaak geassocieerd met de negen muzen, die in de Griekse mythologie de godinnen waren van kunst, wetenschap en inspiratie: (1) Erato (de muze van de hymne, het lied en de lyriek); (2) Euterpe (de muze van het fluitspel); (3) Kalliope (de muze van het heroïsch epos, de filosofie en de retorica); (4) Clio (de muze van de geschiedschrijving); (5) Melpomene (de muze van de tragedie); (6) Polyhymnia (de muze van de retoriek en de gewijde liederen); (7) Terpsichore (de muze van de dans en de lyrische poëzie); (8) Thaleia (de muze van de komedie) en (9) Urania (de muze van de sterrenkunde). In de mythologie van het oude Griekenland waren de negen muzen dochters van Zeus en de zussen van Apollo, die ze vaak begeleidden. De rivier de Cephissus bij Delphi was aan hen gewijd.

De Chariten inspireren de mensheid tot talent en creativiteit en zijn zelf ook een geliefd onderwerp in de kunst. Meestal worden ze zo afgebeeld dat ze z’n drieën naar elkaar toe staan met de armen over elkaars schouders. Ze worden ook vaak afgebeeld in de Elyzeese velden, de hemelse onderwereld van de Grieken. De bekendste uitbeeldingen zijn het standbeeld van Antonio Canova, dat zich in de Hermitage in Sint-Petersburg bevindt en het schilderij van Rafaël Santi uit 1505, maar er zijn talrijke andere klassieke en moderne beelden en schilderijen van de Drie Gratiën. We gaan proberen hier een zo uitputtend mogelijk overzicht te geven van allerlei soorten ‘drie gratiën’.

IETS DOOR DE VINGERS ZIEN

007 - portretIedereen kent het gezegde; de uitleg is duidelijk. Wat valt er nog van te zeggen? Het Nederlandse standdaardwerk (F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1923-1925) kan er echter nog knap ingewikkeld over doen: “Door de vingers zien, d.i. iets oogluikend toelaten, een oogje toedoen (hd. ein Auge zudrücken), lichte vergrijpen niet al te zwaar laten wegen, iets vergeven, iets overzien (V.d. Water, 116); eig. de hand voor de oogen houden, zoodat men niets of weinig ziet. In de middeleeuwen dore die vinger sien naast door den vinger loeken; zie verder O.O.Z. 72: Isset dat gi ons nu hoort ende doet na onsen raede, soe willewi aldus doen ende spreyden oer vynger voor oer ogen ende spraken; Plantijn: Door de vingeren sien, regarder à travers les doigts, connivere digitis; Bebel, 583: per digitos videre est surda aure et sciens aliquid praeterire; Campen, 102; 39: weel niet can laten voer oren ende oghen gaen, ende doer die vinger sien, die can oock niet regieren; Servilius, 260: connivere, ghi en behoeft gheenen bril, ghi condt wel door de vinger sien; Spieghel, 288; Anna Bijns, Refr. 40; 173; Sart. I, 9, 19; II, 10, 30; III, 7, 4; Vierl, 197; Tijdschrift XIV, 140; Poirters, Mask. 170; Idinau, 34:
…..  Deur de vingheren sien, en laten lijden,
      Werdt nu in t’ goede, nu in t’ quaedt verstaen.
      In t’ goedt, om een beter van straffe te mijden;
      In t’ quaedt, alsment al on-ghestraft laet gaen.
      Denckt, dat Godts ooghen al gade-slaen.

Vondel, Salomon, vs. 987; Hooft, Ged. II, 404; Pers, 366 a; 625 b; Westerbaen II, 259; Coster, 10, vs. 38; De Brune, Bank. I, 205; Winschooten, 148: Oogluiken, van waar, het geschiede met oogluiking; dat is, men sag het door de vingeren: men dee’ sijn oogen toe, en men wilde quansuis het niet sien; Brederoo, I, 101: Men meer nutticheyts uyt de scherpe bestraffinge der vyanden, als door het blinde vingerkijken der vrunden te verwachten heeft; Rotgans, Boerekermis (anno 1790), bl. 40: Hij ziet mijn doen, maar houdt de vingers voor zijn oogen; Van Effen, Spect. VI, 55; C. Wildsch. VI, 217; W. Leevend VII, 14; Tuinman I, 188; II, 111; Adagia, 10; 21; Harreb. II, 381 a; Ndl. Wdb. III, 1375; afrik. jy moet dit maar deur die vingers sien; Waasch Idiot. 714; enz. enz. In het fri. troch de fingers sjên; hd. durch die Finger sehen (Wander I, 1019); oostfri. dör de fingers kiken; de. at see igjennem Fingre med En.
(meer…)

JACOB DOMELA NIEUWENHUIS

19e HINK-STAP-SPRONG DOOR DE TIJD

Een vertegenwoordiger van het geslacht Domela Nieuwenhuis, dat eind 19e en begin 20e eeuw zo dominant aanwezig was in de Nederlandse samenleving. Mr. Jacob Domela Nieuwenhuis werd op 19 februari 1836 te Monnikendam geboren, studeerde aan de Utrechtse Hogeschool in de rechten en promoveerde in 1859 op een historisch-juridisch proefschrift getiteld: De straf der afzonderlijke opsluiting historisch en kritisch beschouwd vooral in hare betrekking tot ons vaderland, Amsterdam 1859. Sinds die tijd was hij advocaat te Amsterdam, sedert 1869 leraar in de staatswetenschappen aldaar en schoolopziener. In 1884 werd hij hoogleraar in de wijsbegeerte van het recht en strafrecht aan de rijksuniversiteit te Groningen. Hij schreef artikelen in de Nieuwe Bijdragen voor Rechtsgeleerdheid en Wetgeving een stuk getiteld: De beschouwingen van den hoogleeraar Scholten over straf aan eene beschouwing onderworpen (1860),  Eene levensvraag voor de natie, eenvoudig besproken: I. Is de gemengde school goed of niet goed? II. Moet de staat zich met het onderwijs bemoeien of niet? III. Wat te kiezen, wat te doen? (1869). Hij schreef ook een preadvies over de vraag: Welk gevangenisstelsel is voor ons land het meest aanbevelenswaardig, dat werd afgedrukt in de Handelingen der Nederlandse Juristen-vereeniging, ‘s-Gravenhage,1872. Zijne professorale inwijdingsrede ging over De gevangenisstraf, overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen, Groningen 1884. Ook schreef hij bijdragen in het Duitse tijdschrift Gerichtsaal. In het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1925 verscheen naar aanleiding van zijn overlijden het volgende uitgebreide artikel, waarin op allerlei belangwekkende activiteiten van Domela Nieuwenhuis werd ingegaan, maar een ding niet belangrijk werd geacht te vermelden, namelijk dat hij zo af en toe ook een bijdrage leverde aan het tijdschrift Bato van William Maarten Westerman. Dat was een tijdschrift voor de jeugd en ik kan me amper voorstellen dat daarin plaats was voor een doorwrocht juridisch artikel waar Domela Nieuwenhuis in excelleerde. Ik kan me echter ook niet voorstellen dat deze man een spannend jeugdverhaal zou kunnen schrijven. In elk geval, binnen zijn leven moet het een onbetekend deatil zijn geweest, wie weet wel een jeugdzonde. (meer…)

KEITH’S BICYCLE CIRCUS (1901)

Sinds de uitvinding van de fiets zijn er drie soort activiteiten mee ondernomen: (1) Men ging fietsen. Logisch, want daar was het ding nu eenmaal voor uitgevonden; (2) Men ging hardfietsen. Ook niet onlogisch, want de mens verbindt aan alles nu eenmaal graag een competitie-element. In het begin was de aanschaf van een fiets voorbehouden aan de betere klasse. Op het moment dat die overstapte naar het nieuwe speeltje (een gemotoriseerde boerenkar, die men automobiel noemde), kwam de bicyclet binnen handbereik van de arbeidende klasse. Daarna duurde het niet lang meer voordat de eerste wedstrijden werden georganiseerd, de ene nog monsterachtig-zwaarder dan de andere; (3) Men ging raar fietsen. Dat is minder logisch, maar toch minder onlogisch dan het lijkt. De mensheid doet namelijk niet alleen aan wedstrijden, maar wil ook graag ontspanning, zoekt entertainment en leeft op verbazing en bewondering. Dus waren er binnen de kortste keren allerlei circusacts waarin acrobaten en waaghalzen met de fiets aan de slag gingen.
Een van die circusachtige acts betreft Keith’s Bicycle Circus, een gezelschap waarover verder op het internet niks maar dan ook echt niks te vinden is (hoe is het mogelijk!), behalve dan dan men rond de vorige eeuwwisseling in een theater in New York voor het geachte publiek de stunts uitvoerde. Op het eerste gezicht ziet het er nog niet eens zo gevaarlijk uit, want ik veronderstel dat je daar al snel anders over denkt als je onderuit gaat en met je gezicht over de mooie latjes naar beneden schuift. Dat in de wetenschap dat er nog drie collega’s op de baan zijn, die op enkele meters afstand van je met grote snelheid volgen. De kans is dus groot dat die je niet meer kunnen ontwijken en dat die aardige collega’s bovenop je duiken. (meer…)

HEILIGE BRIGITTA EN DE WOLF VAN DE KONING

the book of saints and friendly beastsDE HEILIGE BRIGITTA EN DE WOLF VAN DE KONING
Iedereen heeft wel eens gehoord van Brigitta, het kleine heilige meisje van Ierland. Haar naam is dan ook even goed bekend als die van de heiligen Patricius, die de slangen van het eiland verdreef. De heilige Brigitta had lange, gouden haren en was heel mooi. Vele wonderlijke dingen zijn met haar gebeurd, die opgeschreven staan in de heilige boeken. Maar ik vermoed toch, dat je nog nooit gehoord hebt over wat zij deed met de wolf van de koning. Het is een heel wonderlijke geschiedenis, die aldus gebeurde.
De koning van Ierland bezat een tamme wolf, die een paar jagers voor hem gevangen hadden, toen hij nog een teer, klein, pas geboren wolfje was. En deze wolf liep, als hij eer zin in had, helemaal vrij rond in het park bij het paleis, en had een heerlijk leven.
Maar op zekere morgen sprong hij over de hogen muur, die het park omgaf, en dwaalde een heel eind van huis af, wat heel dwaas en onvoorzichtig van de wolf was. Want in die dagen waren de wilde wolven zeer gehaat en gevreesd bij de mensen, van wie zij dikwijls het voedsel stalen, en wanneer iemand zo’n boze wolf wist te doden, voelde hij zich een heel gewichtig man. Bovendien had de koning zelf een prijs uitgeloofd aan iedereen die hem een dode wolf bracht. Want bij wilde dat zijn koninkrijk een gelukkig en vredig rijk zou zijn, waar de kinderen de gehele dag in de bossen konden spelen, zonder dat zij gevaar liepen door wilde dieren te worden opgegeten.
(meer…)

ODALISKEN – 006

odalisk
Edwin Lord Weeks (Boston 1849 – Parijs 1903) was een Amerikaans schilder die zich specialiseerde in afbeeldingen uit de Oriënt. Zijn  vader was een specerijen- en theehandelaar in een voorstad van Boston. De familie verkeerde in goede financiële omstandigheden en daardoor kon Weeks volop reizen en schilderen. Als jonge man ging hij naar Florida waar hij begon te tekenen. Later ging hij ook naar Suriname. Zijn oudste bekende werken dateren uit 1867. Vanaf 1871 kreeg hij meer techiek en oog voor compositie. Een jaar later trok hij naar Parijs waar hij een leerling werd van Léon Bonnat and Jean-Léon Gérôme. Na zijn studie in Parijs ontpopte Weeks zich tot een van Amerika’s belangrijkste schilders op het gebied van oriëntaalse onderwerpen. Daarvoor reisde hij door het Midden-Oosten en landen als Egypte, Perzië, Marokko en India. In 1895 schreef en illustreerde Weeks het reisboek From the Black Sea through Persia and India en in 1897 publiceerde hij Episodes of Mountaineering. Weeks was lid van het Légion d’honneur in Frankrijk en een lid van de kunstvereniging Münchener Secession. Edwin Lord Weeks maakte een formidabel aantal geweldige schilderijen over de Oriënt, die op een aan hem gewijde website keurig zijn verzameld en waar de liefhebbers ook een uitgebreide (Engelstalige) biografie van de schilder kunnen vinden.

Bewaren

%d bloggers op de volgende wijze: