NEDERLANDSE NAAMGEVING

c-ziekenoppasserIn 1811 verplichtte Napoleon alle Nederlanders een vaste familienaam aan te nemen. De belangrijkste punten uit het decreet waren: (1) Iedereen die nog geen vaste familienaam had, moest er een aannemen; (2) De namen van steden mochten niet als familienaam worden aangenomen; (3) Als je al een vaste familienaam had en die wilde je behouden, dan moest je daarvan toch opgave doen; (4) De naam die een man koos, ging ook over op zijn kinderen en andere afstammelingen in mannelijke lijn. In andere woorden: als je vader of opa van vaderskant nog leefde, kreeg je de naam die hij koos.

De Joodse achternamen geven een mooi beeld van de beroepen die Joden in die periode uitoefenden. Het leverde in elk geval ook zeer kleurrijke achternamen op, waarbij je in of de vraag hebt wat voor beroep dat dan geweest moet zijn of hier geen sprake is van een grapje. Een lijstje met 115 namen: Appelkruijer, Augurkiesman, Baszanger, Beddekoper, Bestelder, Bierman, Bloemekoper, Bloemist, Boekbinder, Boekdrukker, Boekverkoper, Boendermaker, Bonnettemaker, Boodschaploper, Boterkoper, Brilleman, Brillenslijper, Cachetsnijder, Cymbalist, Dagloonder, Danser, Digtmaker, Dooseman, Drukker, Erwteman, Flesschedrager, Fruitkoper, Glashouwer, Glasslijper, Graveur, Groenteman, Hakker, Handelaar, Hardloper, Hoedemaker, Hoedschoonmaker, Hoenderkooper, Hoendersnijder, Houthakker, Houtkruijer, Huidekoper, IJzerkoper, Juweelslijper, Kapper, Kerkdienaar, Kerkmeester, Ketellapper, Kleerekooper, Kleermaker, Kleinkramer, Klerekoper, Knegje, Komkommerman, Konstenaar, Kornalijnslaper, Lakmaker, Letterzetter, Limoeneman, Lombertkruijer, Loterijman, Mechanicus, Melkman, Metzelaar, Mutsenmaker, Muzikant, Negotiant, Onderwijzer, Ossendrijver, Overste, Pakkedrager, Pijpeman, Pruikemaker, Rabbie, Ritmeester, Roeper, Schaapdrijver, Schijvenschuurder, Schoenlapper, Schrijver, Schuitevoerder, Sjouwerman, Slager, Speelman, Spreekmeester, Steenslijper, Stofkooper, Stouwer, Tabakspinner, Tafelkruijer, Tailleur, Translateur, Trompetter, Turfkruijer, Turfrijer, Uijenkruijer, Vellekooper, Velleman, Verkopingskruijer, Veterman, Vischjager, Vischschoonmaker, Vischschraper, Viskooper, Vleeschdrager, Vleeschhouwer, Vleeschkruijer, Voddekoper, Voorzanger, Vrachtdoender, Vragtdrager, Wetschrijver, Wijnschenk, Wortelboer, Zeehandelaar, Ziekenoppasser

Decreet
In het Paleis van St. Cloud, den 18 Augustus 1811.
Napoleon, Keizer der Franschen, Koning van Italiën, Beschermer van het Rhijnverbond, Bemiddelaar van het Zwitsersch Bondgenootschap.
Op het rapport van onzen Groot-Regter Minister van Justitie;
Gezien ons Decreet van den 20 July 1808, Onzen Staatsraad gehoord, Hebben wij gedecreteerd en decreteeren het geen volgt:

langehoutstr58Art 1. De genen onzer onderdanen in de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, welke tot dus verre genen vasten familienaam of voornamen hebben gehadt, zullen gehouden zijn, zodanigen, in den loop van het jaar der bekendmaking van ons tegenwoordig decreet, aan te nemen, en de opgave daarvan te doen aan den ambtenaar van den civielen staat der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn.

Art 2. De namen van steden zullen niet toegelaten worden als familie-namen. Als voornamen mogen worden aangenomen dezulke, die bij wet van den 11 germinal 11de jaar zijn toegestaan.
Art 3. De maires, de opneming der inwoners hunner gemeenten doende, zullen gehouden zijn, te onderzoeken en ter kennis van het bestuur te brengen, of dezelve persoonlijk de bij voorgaande artikelen voorgeschreven voorwaarden hebben vervuld. Zij zullen insgelijks gehouden zijn, de genen der inwoners van hunne Gemeenten, die van naam veranderd zijn, zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen van de bovengemelde wet van 11 Germinal 11de jaar, ter kennis van het bestuur te brengen.
Art 4. Van de bepalingen van ons tegenwoordig decreet zullen uitgezonderd zijn dezulken onzer onderdanen van de departementen van het voormalig Holland, der Monden van den Rhijn, der Monden van de Schelde en van het arrondissement Breda, die bekende namen en voornamen hebben, en welke zij bestendig hebben gevoerd, al ware het, dat die namen en voornamen voortkomstig zijn uit die der steden.
Art 5. De genen onzer onderdanen, in het voorgaand artikel vermeld, die hunne namen en voornamen willen behouden, zullen desniettemin gehouden zijn, dezelve op te geven, te weten: die, welke in bovengemelde departementen wonen, bij de mairie der gemeente, alwaar zij woonachtig zijn, en de andere, bij de zoodanige, alwaar zij voornemens zijn, hunne woonstede te vestigen: alles binnen den tijd, in art. 1 vermeld.
Art 6. De familienaam, dien de vader, of, bij ontstentenis van dien, de grootvader van vaderszijde, verklaard heeft, te willen aannemen, of welke hem toegekend zal blijven, zal aan alle kinderen worden gegeven, die gehouden zullen zijn, denzelven te voeren en aan te nemen in de akten; ten dien einde zal de vader, of, bij gebreke van dien, de grootvader, de aanwezig zijnde kinderen en kleinkinderen in zijne opgave vermelden, alsmede derzelver woonplaats; en dezulke onzer onderdanen, die hunnen vader, of bij ontstentenis van denzelven, hunnen grootvader nog in leven hebben, behoeven slechts te verklaren, dat hij nog in leven is, benevens de plaats van zijn verblijf.
Art 7. Zij, die de bij het tegenwoordig decreet voorgeschreven formaliteiten, en binnen den daar bij vermelden tijd, niet zullen vervuld hebben, en zij, die, in eenige publieke akte of onderhandsche verbintenis, willekeurig en zonder zich te hebben gedragen naar de bepalingen der wet van den 11den germinal 11de jaar, van naam veranderd zouden zijn, zullen overeenkomstig de wetten gestraft worden.
Art 8. Onze grootregter minister van justitie en onze minister van binnenlandsche zaken zijn belast, ieder voor zoo veel hem aangaat, met de uitvoering van het tegenwoordig Decreet, dat in het bulletin der wetten zal worden geplaatst.

(get.) NAPOLEON
Van wege den Keizer,
de Minister Secretaris van Staat,
(get.) De Graaf DARU.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Dit item was geplaatst door Muis.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: